Wettelijke bepalingen

 

1. Wettelijke bepalingen van www.debestesteakvanbelgie.be

De gebruiksvoorwaarden worden hieronder gedefinieerd. Websito, www.debestesteakvanbelgie.be site-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze bepalingen te wijzigen. Als onderdeel van een verandering, zullen de bezoekers op de hoogte van hen via een bericht in de titel van “Home”. Geen schadevergoeding kan door gebruikers van de site worden geclaimd.

Elke raadpleging of het gebruik van de site www.debestesteakvanbelgie.be impliceert impliciete aanvaarding door de gebruiker van de volgende voorwaarden:

1.1. Intellectueel eigendom

De raadpleging of het gebruik van de site www.debestesteakvanbelgie.be verleent geen rechten, en dit ongeacht de aard gebruikers. Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van de respectievelijke auteurs.

Derhalve alle informatie / data, i.e. d. teksten, foto’s, video’s, posters, logo’s en andere handelsmerken die op de site worden beschermd door auteursrecht en / of merkenrecht en / of enig ander bepaling van toepassing is op kwesties in verband intellectuele eigendom.

Als zodanig en in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom, nationale voorschriften en internationale verdragen, alleen te gebruiken voor privé-gebruik is toegestaan. Elk ander gebruik, met inbegrip van onder andere de voortplanting, zal worden beschouwd als handelingen van inbreuk, schending van de merkrechten, auteursrecht en / of andere bepalingen die van toepassing zijn op de bepalingen inzake intellectuele eigendom.

De gebruiker kan dus reproduceren, uit te voeren, in licentie geven, te verspreiden, te verkopen, alle of een deel van de elementen te wijzigen (tekst, afbeeldingen, foto’s, enz …) vertegenwoordigd op de site.

www.debestesteakvanbelgie.be behoudt zich echter het recht van deze bepaling af te wijken en te voorzien van een voorafgaande schriftelijke toestemming aan eenieder het indienen van een aanvraag.

Bijgevolg ongeoorloofd gebruik van enig materiaal (tekst, afbeeldingen, foto’s, logo’s, enz …), en dit op welke wijze dan ook, wordt beschouwd als een daad van reproductie, namaak of piraterij etc. en kan leiden tot vervolging.

1.2. Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van het bereiken van zijn doel kan www.debestesteakvanbelgie.be bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers van de site te verzamelen. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december, 92 over de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 98, de gebruiker heeft een recht van toegang tot persoonsgegevens. Elke gebruiker die toegang tot dit recht wordt gevraagd om een schriftelijk verzoek aan het adres info@debestesteakvanbelgie.be te maken. Een antwoord op dit verzoek zal worden gegeven in zeven dagen.

1.3. Beperking van de aansprakelijkheid

Afhankelijk van de toepasselijke wet- of regelgeving, www.debestesteakvanbelgie.be niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gederfde winst, klanten, gegevens, immateriële goederen die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik.

Aan de andere kant, kon de verantwoordelijkheid www.debestesteakvanbelgie.be niet worden gepleegd in het kader van een handeling van reproductie, namaak of piraterij, zelfs gedeeltelijk de inhoud van informatie providers, alsmede schade gedekt door deze misbruiken geleverd.

1.4. Waarborgen van de raadpleging en het gebruik van de site www.debestesteakvanbelgie.be

Krachtens deze bepalingen, de raadpleging verantwoordelijkheid en / of www.debestesteakvanbelgie.be van het gebruik is geheel aan de gebruiker.
De informatie en diensten die op de website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Al deze informatie wordt verstrekt “as is”, zonder enige vorm van garantie.
www.debestesteakvanbelgie.be kan dus in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies door een gebruiker door de onnauwkeurigheid van de inhoud van de site www.debestesteakvanbelgie.be worden gehouden.
Het verkrijgen van advies en informatie, zowel schriftelijk als mondeling, zal dewww.debestesteakvanbelgie.be een security context te creëren.

1.5. Law – Geschillen

De www.debestesteakvanbelgie.be site is onderworpen aan het Belgische recht en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

2. Bijzondere voorwaarden voor de inhoud en bepaalde onderdelen van de site www.debestesteakvanbelgie.be

2.1. Links en audiovisuele inhoud

Als onderdeel van het bereiken van de doelstellingen van www.debestesteakvanbelgie.be de www.debestesteakvanbelgie.be website biedt zijn gebruikers een audio-visuele inhoud, zoals bijvoorbeeld het beluisteren en bekijken van prestaties. Deze zullen worden aangeboden op de site in overeenstemming met de relevante organisaties van auteurs of rechthebbenden.

2.2. Links naar andere sites van derden

Om de hoge kwaliteit van de informatie op deze gebruikers, de site www.debestesteakvanbelgie.be bevat links naar andere websites die niet het eigendom van www.debestesteakvanbelgie.be. Voorstellen tot hyperlink naar websites van derden is gecontroleerd tijdens de terbeschikkingstelling van informatie zijn onder voorbehoud .www.debestesteakvanbelgie.be zal daarom aansprakelijk worden gesteld, en dit op een of andere manier, in voorkomend geval, een informatie bron wees niet langer voldoet aan de Belgische wettelijke bepaling of Europese regelgeving. Op geen enkel moment de gevolgen van de inbreuk niet kan worden toegeschreven aan www.debestesteakvanbelgie.be.